Vol 5, No 1 (2013)

EKUIVALEN

DOI: https://doi.org/10.37729/ekuivalen.v5i1

Table of Contents

Articles

Sukiman, Puji Nugraheni, Nila Kurniasih
Udi Cahyono, Bambang Priyo Darminto, Erni Puji Astuti
Lilis Puji Astuti
Novi Pahyanti
RenitaNugraheni, Bambang P.D, Erni Puji Astuti
Amar Rosyidi, Mujiyem Sapti, Teguh Wibowo
Puji Setiyaningsih, Puji Nugraheni, Mujiyem Sapti
Nur Septi Fajarwati, Bambang Priyo Darminto, Riawan Yudi Purwoko
Ika Lusiana, Budiyono, Mita Hapsari Jannah
Ari Setyoko, Bambang Priyo Darminto, Riawan Yudi Purwoko
Dwi Cahya Setiawan
Rukhsotun Nuroeni, Abu Syafik, Heru Kurniawan
Yudi Hartanto, Bambang Priyo Darminto, Mujiyem Sapti